Al-Wird al-´amm - الورد العام - The general wird

Download PDF with (Arabic + English w/ transliteration | MP3

Al-Wird al-´amm – الورد العام – The general Shadhili wird (daily dhikr)

by Sayyiduna Imam Abul Hasan al-Shadhili (may Allah be pleased with him)
Recited by Sheikh Faisal Abdur-Razakالورد العام لسيدي الشيخ أبو الحسن الشّاذلي الحسنِي رضي الله عنه


Download PDF file with Arabic + English translation and transliteration

Español

Deutsch

Urdu

Wird ‘Amm – Den allmänna åkallan

av Imam Abul Hasan al-Shadhili
Den sökande säger morgon och kväll:

A`ûdhu biAllahi min ash–shaytani-r-rajîm
Jag söker tillflykt hos Allah från den stenade Shaytan

BismiAllahi-r-Rahmâni-r-Rahîm
I Allah’s, Allförbarmarens, den Barmhärtiges Namn

«Allt gott ni sänder fram åt er själva, kommer ni att finna hos Allah. (Han ger ) bättre och större belöning. Och be Allah om förlåtelse. Allah är sannerligen förlåtande och barmhärtig.»

Astaghfiru Allah – (100 gånger)
Jag söker förlåtelse hos Allah

Den hundarade gången avslutas med:
«Jag söker förlåtelse hos Allah, den Mäktige, ingen gud finns utom Han, den Levande, den som upprätthåller allt skapat (al-hayyu al-qayyum), jag vänder mig till Honom i ånger.»

«Allah och Hans Änglar sänder välsignelser över Profeten. Ni som tror: be Allah sända sin välsignelse över honom, och hälsa honom med fredshälsningen.» (1 gång)

Allahumma salli `ala sayyidina Muhammadin,
`abidka wa rasulika, an-nabiyyi al-umiyyi,
wa `ala alihi wa sahbihi wa sallim
– (100 gånger)

Allah välsigna vår mästare Muhammad,
Din tjänare och Ditt Sändebud, den obeläste Förkunnaren, och hans familj och följeslagare – sänd fred över dem.

Den hundarade gången avslutas med:
«O Allah, sänd välsignelser över vår mästare Muhammad, Din tjänare och Ditt Sändebud, den obeläste Förkunnaren. Sänd varje ögonblick över honom, och över hans familj och följeslagare, en fredshälsning som svarar mot Din upphöjda rang.»

«Vet att det inte finns någon gud utom Allah.»

La ilaha illa Allah – (100 gånger)
Det finns ingen gud utom Allah.

Den hundrade gången avslutas med:
«Det finns ingen gud utom Allah, vår mästare Muhammad är Allah’s Sändebud, må Allah välsigna honom och hans familj och följeslagare.»

Sura al-Ikhlas (3 gånger)

Sura al-Fatiha (1 gång)

Referenses

Recitation: Sheikh Faisal Abdur-Razak – mp3
Svensk övers.: Kultursällskapet Damas © 2006 http://damas.nur.nu

The daily dhikr of the Shadhili Tariqa – Wird ‘Amm

of Sayyiduna Imam Abul Hasan al-Shadhili
The Murid should say in the morning and in the evening:

A`ûdhu biAllahi min ash–shaytani-r-rajîm
I seek refuge with Allah from the accursed Shaytan

BismiAllahi-r-Rahmâni-r-Rahîm
In the Name of Allah the Most Merciful, the Most Compassionate

«And whatever good you send forth for yourselves, you shall find it with Allah, better and greater in reward. And seek the forgiveness of Allah, for Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.» [Surah Al-Muzzammil, 73:20]

Astaghfiru Allah – (99 times)
I seek the forgiveness of Allah.

To complete the hundred recite:
I seek the forgiveness of Allah, the Most Great, other than
whom there is no god, the Living, the Self-subsisting Supporter
of all, and I turn to Him in Repentance.

«Verily Allah and His Angels send blessings on the Prophet: O you who believe, send blessings on him and salute him with all respect.» [Surah Al-Ahzab, 33:56]

Allahumma salli `ala sayyidina Muhammadin,
`abidka wa rasulika, an-nabiyyi al-umiyyi,
wa `ala alihi wa sahbihi wa sallim
– (99 times)

O Allah, bless our master Muhammad,
Your Servant and Messenger, the Unlettered Prophet,
and his family and Companions, and grant them peace.

To complete the hundred recite:
O Allah, bless our master Muhammad, Your Servant and
Messenger, the Unlettered Prophet, and his family and
Companions, and grant them peace, as greatly as the greatness
of Your Being, at every moment and time.

«Know, therefore, that there is no god but Allah.»
[Surah Muhammad, 47:19]

La ilaha illa Allah – (99 times)
There is no god but Allah

To complete the hundred recite:
There is no god but Allah,
our Master Muhammad is the Messenger of Allah,
may the blessings of Allah be upon him and his family and his Companions,
and may He grant them peace.

Sura al-Ikhlas (3 times)

Sura al-Fatiha

References

Recitation: Sheikh Faisal Abdur-Razak – mp3

Download PDF file with Arabic + English translation and transliteration
Download MP3 file recited by Sheikh Faisal Abdur-Razak


Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.